§ 1 Foreningens navn er Kalundborg Senior–Golf.
§ 2 Foreningens formåler at spille golf under hyggelige og kammeratlige former og dermed fremme det sociale samvær blandt medlemmerne.
§ 3 Klubben har spilledag på en af ugens fem første hverdagemed gunstart kl. 0900. 
Derudover arrangeres venskabsmatcher med omkringliggende klubber, og der arrangeres ture i ind- og udland efter behov. Gæster fra andre klubber kan deltage i klubbens matcher mod betaling af greenfee.

§ 4 Medlemskab:Som medlemmer kan optages medlemmer af Kalundborg Golfklub.
Alderskriteriet er for mænd min. 55 år og for kvinder min. 50 år
Venteliste oprettes efter samme kriterier som ved medlemskab.
Ægtefæller/samlevere til medlemmer optages uden om ventelisten
Handicapgrænse og medlemstal fastsættes af bestyrelsen .

§ 5 Bestyrelse:Bestyrelsen består af 7 medlemmer og en suppleant. Der tilstræbes en ligelig fordeling af mænd og kvinder.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig på sit første møde.

§ 6 Økonomi:Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling og skal hovedsagelig anvendes til match-præmier og golfture.
Kassereren har fuldmagt til alene at tegne foreningen i økonomiske anliggender.


§ 7 Generalforsamlingen:er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer, blandt de fremmødte.

Ordinær generalforsamling afholdes normalt i marts måned.
Bestyrelsesmedlemmer og revisorer vælges for en toårig periode. På lige år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer samt 1 revisor 
og på ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer samt 1 revisor. Suppleanten vælges for 1 år ad gangen.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller mindst 30 procent af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.
Forslag til generalforsamlingens dagsorden skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Kun indkomne forslag kan behandles på generalforsamlingen.
Indkomne forslag skal opslås 8 dage før generalforsamling.
Indkaldelse sker med 21 dages varsel ved opslag i klubhuset og pr. E-mail.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 7 dages varsel.
    Dagsorden:     Pkt.1 Valg af dirigent
                                    Pkt.2 Formandens beretning
                                    Pkt.3 Regnskab
                                    Pkt.4 Fastsættelse af kontingent
                                    Pkt.5 Indkomne forslag
                                    Pkt.6 a) Valg til bestyrelsen
                                             b) Valg af 1 suppleant
                                    Pkt.7 Valg af 1 revisor.
                                    Pkt.8 Eventuelt
§ 8 Ved foreningens ophør overgår en eventuel formue til juniorarbejdet i Kalundborg Golfklub.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 8. marts 2018


Disse vedtægter erstatter vedtægterne fra den 4. februar 2008
PDFformat