Vedtægter

§ 1                 Foreningens navn er Kalundborg Senior-Golf

 

§ 2                 Foreningens formål er at spille golf under hyggelige og kammeratlige former og dermed fremme det sociale samvær blandt medlemmerne

 

§ 3                 Klubben har spilledag på en af ugens fem første hverdage med gunstart kl. 0900.Derudover arrangeres venskabsmatcher med omkringliggende klubber, og der arrangeres ture i ind- og udland efter behov. Gæster fra andre klubber kan deltage i klubbens matcher mod betaling af greenfee.


§ 4                 Medlemskab: Som medlemmer kan optages medlemmer af Kalundborg Golfklub.
                       Alderskriteriet er min.50 år for både mænd og kvinder
                       Venteliste oprettes efter samme kriterier som ved medlemskab.
                       Ægtefæller/samlevere til medlemmer optages uden om ventelisten
                       Handicapgrænse og medlemstal fastsættes af bestyrelsen.

 
§ 5                 Bestyrelse: Bestyrelsen består af 7 medlemmer og en suppleant. Der tilstræbes en              
                       ligelig fordeling af mænd og kvinder.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig på sit første møde      


§ 6                 Økonomi: Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling og skal

 hovedsagelig anvendes til match-præmier og golfture.            
                       Kassereren har fuldmagt til alene at tegne foreningen i økonomiske anliggender.


§ 7                 Generalforsamlingen: er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingens

 beslutninger træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer, blandt de fremmødte.

 

 Ordinær generalforsamling afholdes normalt i marts måned.


Bestyrelsesmedlemmer og revisorer vælges for en toårig periode. På lige år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer samt 1 revisor og på ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer samt 1 revisor. Suppleanten vælges for 1 år ad gangen.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller mindst 30 procent af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.


Forslag til generalforsamlingens dagsorden skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Kun indkomne forslag kan behandles på generalforsamlingen.
Indkomne forslag skal opslås 8 dage før generalforsamling.
Indkaldelse sker med 21 dages varsel ved opslag i klubhuset og pr. E-mail.

 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 7 dages varsel.

 

Dagsorden:

Pkt.1 Valg af dirigent

Pkt.2 Formandens beretning

Pkt.3 Regnskab

Pkt.4 Fastsættelse af kontingent

Pkt.5 Indkomne forslag

Pkt.6   a) Valg til bestyrelsen

           b) Valg af 1 suppleant

Pkt.7 Valg af 1 revisor

Pkt.8 Eventuelt


§ 8                 Ved foreningens ophør overgår en eventuel formue til juniorarbejdet i Kalundborg

Golfklub.

      
                      Således vedtaget på generalforsamlingen den 14.marts 2019


                      Disse vedtægter erstatter vedtægterne fra den 8. marts 2018 
PDFformat